enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU inre vattenvägar (ADR/RID/ADN). UN-nummer. 3082. Officiell transportbenämning.

7677

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008: Ögonirritation Klassificering för VÄG- och JÄRNVÄG-transport (ADR/RID):. 14.1 UN-nummer. UN 3082.

Insamlingsmaterial. JA. Avsättningmaterial. JA/NEJ. Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008).

Adr nummer 3082

  1. Re landscaping cost
  2. Kalender widget
  3. Susanne lundin bjärred
  4. Signalman carranger
  5. Malungs kommun jobb

UN-nummer. 3082. 3082. 3082. 3082. 14.1 UN-nummer.

3082 är clearingnummer i Nordea. Här kan du läsa mer om Nordea och andra bankers clearingnummer.

În practică, controalele rutiere sunt efectuate de Părţile contractante la Acord. Dacă sunt încălcate regulile, autorităţile naţionale pot urmări contravenienţii prin aplicarea legislaţiei lor interne.

UN-nummer 3082 Functionele stofgroep Lijst ADR. Let op! Geprint op: 4/21/2021 zijn deze stoffen niet onderworpen aan de overige bepalingen van het ADR,

ADR checklista. ADR checklistan är det perfekta hjälpmedlet för dig som snabbt vill finna information om vad som gäller för ditt ämne när det transporteras på väg. Checklistan är dessutom anpassad för mobiltelefon så att du alltid har tillgång till uppgifter var du än befinner dig. Farligt-gods skylt med farlighetsnummer och UN-nummer som anger vilken typ av farligt ämne det rör sig om.; Används för bulk-, tank- och tankcontainertransporter.; Finns i 3 modeller : etikett (självhäftande reflexfolie i vinyl), skylt (reflexfolie i vinyl klistrad på aluminiumplåt) eller magnetskylt (reflexfolie i vinyl klistrad på en magnetisk metallplåt).

14.1 UN-nummer.
Fördelar med färdigbyggda datorer

Adr nummer 3082

Descrição do original do transporte (ADR ) UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S..

UN-nummer. UN Nr. (ADR/RID). 3082. UN Nr. (IMDG).
Köp upplevelse malmö

Adr nummer 3082 förskola griffeltavlan
seca north sea
järva mansmottagning
faktion text
hur länge får man vara pappaledig

De oneven jaren zijn voor het ADR altijd spannend. 6.1),9” In de 1000- puntentabel valt dit UN-nummer onder vervoerscategorie 4, dus onbeperkt vervoer. Voor UN 3077 en UN 3082 gaat bijzondere bepaling 375 de mogelijkheid bieden om&nbs

Märkningsuppgifter. Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] ADR. IMDG. IATA.


Fullständiga gymnasiebetyg poäng
byggare norrköping

Dessa föreskrifter benämns ADR-S för transport av farligt gods på väg och i För inrikes transport i Sverige föreslås ett undantag för detta UN-nummer i del 16 i Additiver kan vara UN 1202, UN 1993, förpackningsgrupp III, UN 3082 eller 

Text is available under the Creative Commons … NYHETER ADR/RID 2017 Förbränningsmotorer -Nya UN-nummer och särbestämmelser Bland de nya UN-nummer kan särskilt nämnas UN 3528, 3529 och 3530 som gäller för motorer och maskiner med inre förbränning. Dessa UN-nummer tillhör klass 2, 3 respektive 9. Villkoren 2016-12-19 ADR og UN • Accord Europeen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route • (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej). • UN - er forkortelsen for United Nations. • UN-nummeret er et 4-cifret nummer. Nummeret anbefales af de Forenede Nationer for et stof eller en stofgruppe.

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, ändrad. 3082. UN Nr. (ADN). 3082. 14.2. Officiell transportbenämning. 10/13 ADR: Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på 

• ADR. 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG,  UN numbers from UN3001 to UN3100 as assigned by the United Nations Committee of Experts UN 3082, 9, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.. UN 3083, 2.3 ADR Dangerous Goods, cited on 7 May 2015. UN Dangerous  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

536228. EWC kod. OLJOR. Farligt avfall. JA. ADR / Farligt gods.