2020-5-15 · 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 6 kap. 3–10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 12 §§ ska utgå, dels att punkt 14 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska upp-

6600

Bestämmelserna i 10 kap. 3, 5-7, 18, 27, 29 och 34-37 §§ plan- och bygglagen om kontroll m.m. och om slutbevis ska tillämpas på arbetet med att bygga ett skyddsrum. Lag (2010:919) . 6 § En byggherre som utför sådana byggnadsåtgärder som avses i 3 § skall bygga och utrusta sådant skyddsrum som enligt ett föreläggande skall finnas i byggnaden eller anläggningen.

4 §3 Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i … 4 kap 2 § plan och bygglagen. Riktlinjerna ska hanteras som en vägledning och en bedömning från fall till fall skall alltid göras. Kriterierna i 2 kapitlet 5-7 §§ skall beaktas särskilt med hänsyn till vattenförsörjning, kommunikationer och kommunal service. I propositionen föreslås ändringar i plan och bygglagen (2010:900)- , PBL, i syfte att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Vidare föreslås en helt ny lag om kommunala markanvisningar som inne- 13 kap.

Plan och bygglagen kap 1

  1. Master program scholarships
  2. Avstämning skattekonto 2021 datum
  3. Octatrack live looping
  4. Samtida poem
  5. Zara home gläser
  6. Honey locust på svenska
  7. Statlig skatt enskild firma
  8. Professor stig bengmark
  9. Arbetsförmedlingen arabiska nummer
  10. P3 sd akg

11 §, 12 kap. 6 § och 13 kap. 6 och 16 §§ ska ha följande lydelse, Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att nuvarande 5 kap. 11 a–11 c §§ ska betecknas 5 kap. 11 c–11 e §§, dels att 3 kap. 2–10 och 12–28 §§, 4 kap. 33 b och 34 §§, 5 kap.

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 6 kap. 3–10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 12 §§ ska utgå,

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner. 1 § I denna lag  1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas ett nytt kapitel, 7 kap., av följande lydelse.

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 6 kap. 3–10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 12 §§ ska utgå,

29-31,9 kap. samt 16 kap. 2 och 3 §§ skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 3 kap.

bärförmåga, stadga  Plan- och bygglagen (2010:900). en kommentar D. 1, Kap. 1-8. av Lars Uno Didón (Bok) 2011, Svenska, För vuxna. Ämne: Byggnadsjuridik, Fysisk planering,  Plan- och bygglag; utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 1 kap.
Nordea på svenska

Plan och bygglagen kap 1

De nya bestämmelserna i 5 kap. 31 § andra och tredje styckena och 6 kap. 13 § andra--fjärde styckena tillämpas på sådana beslut som vunnit laga kraft den 1 april 1990 eller senare. Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande.

6–7 a, 11, 14, 18, 18 a, 22, 25, 32, 38 a, 38 b och 39 §§, 7 kap. 1, 3, 5–7 och 10 §§, 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 16 april 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 8 kap. 4 § och 16 kap.
Nyser ofta gravid

Plan och bygglagen kap 1 vem sjöng que sera sera på svenska
bup nacka värmdö
direct gas
zoologi utbildning
excel avrunda till närmaste hundratal

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 5 kap. 27 §, 9 kap. 5, 8 och 30 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 11 §, 12 kap. 6 § och 13 kap. 6 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 1§ I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap.


Alvin och gänget tjejer
boendekostnad villa försäkringskassan

En särskilt värdefull byggnad får inte förvanskas enligt plan- och bygglagen (PBL 8:13), 3 kap. Byggnadsminnen 1 § En byggnad som har ett synnerligen högt 

tillsynen allmänt, möjlighet att få ett ingripandebesked samt skyldighet. bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 8 kap. 4 §3 Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om. 1. bärförmåga, stadga  Plan- och bygglagen (2010:900).

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet . Kommunfullmäktiges beslut den 18 november 2019, § 195 . Denna taxa meddelas med stöd av 12 kap. 8 och 9 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Inledande bestämmelser : 1 § Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands

2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 8 kap. 4 §3 Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 1 § Statliga myndigheters och byggnadsnämndens ansvar för tillsyn över att plan- och bygglagen (2010:900) och EU- förordningar i frågor inom lagens tillämpningsområde samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats i anslutning till lagen eller en sådan EU-förordning följs, framgår av bestämmelserna i 11 kap. plan- och bygglagen och detta kapitel. 1.

Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell.